شرکت F.DICK معتبرترین نام در صنعت چاقو سازی و دستگاه های ابزار تیزکن باطیف گسترده‌ ای از چاقوهاو دستگاه های مختلف، جهت کارخانجات بزرگ صنعتی تاآشپزخانه های کوچک
» انواع مختلف چاقوها جهت استفاده برای قصابی،اسلایسی، سرآشپز
» انواع مختلف دستگاههای تیزکن مناسب برای تیز کردن چاقوها، انواع تیغه پنجره ی چرخ گوشت های صنعتی تاقطر 300 میلی لیتر